Nog niet al onze producten staan op de site, wij zijn er mee bezig. Bent u op zoek? Neem gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Hout Detail & Cadeau en jou (de klant). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Hout Detail & Cadeau producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan jou levert.
 2. Andere voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet. 
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. Je moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen. 
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 6. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 

Artikel 2 - Herroepingsrecht voor consumenten

 1. De klant, die consument is, kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hout Detail & Cadeau mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Artikel 3 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hout Detail & Cadeau
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Hout Detail & Cadeau verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Hout Detail & Cadeau vergoedt de betaling van de consument met betrekking tot het geleverde product onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Hout Detail & Cadeau mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.
 7. Hout Detail & Cadeau gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 4 - Uitsluiting herroepingsrecht

Hout Detail & Cadeau kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

Artikel 5 - De prijs

 1. In de aanbieding zijn de door jou te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn inclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen. 
 3. Hout Detail & Cadeau heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen, goud- of zilverprijzen, of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Hout detail & Cadeau met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. 
 4. Wanneer je nog niet al jouw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, mag Hout Detail & Cadeau haar verplichtingen uitstellen totdat je aan al jouw (betalings)verplichtingen hebt voldaan. 
 5. Je aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven.

 

Artikel 6 – Verwachtingen Hout Detail & Cadeau en jouw verplichtingen

 1. Hout Detail & Cadeau staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Hout Detail & Cadeau zal jou op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer je hierom vraagt.
 3. Hout Detail & Cadeau zal al jouw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Hout Detail & Cadeau behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat. 
 4. Je moet alle gegevens, die Hout Detail & Cadeau nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Hout Detail & Cadeau overhandigen. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 5. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan jou is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor jouw rekening en risico komen. 
 6. Wanneer je tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Hout Detail & Cadeau op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat jij in strijd met de overeenkomst hebt gehandeld of onzorgvuldig met de producten bent om gegaan., dan worden de kosten van deze reparatie bij jou in rekening gebracht. 
 7. Je bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Hout Detail & Cadeau worden gemeld (hetzij via Whattsapp of per mail). Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Hout Detail & Cadeau conform de overeenkomst heeft geleverd. 

 

Artikel 7 - Levering

 1. Hout Detail & Cadeau zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Hout Detail & Cadeau mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Hout Detail & Cadeau  kenbaar heeft gemaakt.
 3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven. 
 4. Het risico van de producten gaat over van Hout Detail & Cadeau op de klant, op het moment dat de producten in jouw feitelijke macht of die van jouw hulppersoon komen. 
 5. Hout Detail & Cadeau mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren. 
 6. Hout Detail & Cadeau mag, wanneer zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor jouw rekening. 

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van de producten wordt door middel van de door  Hout Detail & Cadeau aangeboden betalingswijzen voldaan bij het plaatsen van de bestelling.
 2. Het kan zijn dat de door jou gekozen betalingswijze via een derde verloopt, en dat hier aanvullende (betalings)voorwaarden op van toepassing zijn. Deze dien je zelf te raadplegen.
 3. Hout Detail & Cadeau verstuurt de factuur naar het door jou opgegeven e-mailadres.
 4. Heb je een bezwaar tegen de factuur? Dan moet je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Hout Detail & Cadeau  laten weten. Doet je dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op. 
 5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze (nadat de klant door Hout Detail & Cadeau  is gewezen op de te late betaling en Hout Detail & Cadeau de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen) na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hout Detail & Cadeau gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 9  – Retourbeleid

 1. Hout Detail & Cadeau wil graag dat de klant tevreden is over de producten en diensten. Op ieder product heeft de klant een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn begint wanneer de klant de bestelling in ontvangst neemt.
 2. Producten kunnen alleen worden geretourneerd wanneer deze ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd in originele staat en in de originele verpakking worden ontvangen door Hout Detail & Cadeau.
 3. De klant dient er zelf voor te zorgen dat het product, voldoende gefrankeerd en binnen de daarvoor gestelde termijn worden geretourneerd. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant.
 4. Het is aan te bevelen de producten met track&trace code te verzenden naar het adres van Hout Detail & Cadeau dat op de website staat vermeld, zodat de klant de zending kan volgen. Geleden schade doorvermissing van een verzonden product worden niet door Hout Detail & Cadeau  vergoed. Het risico en de aansprakelijkheid van de retourzending komt geheel voor de klant.
 5. Wanneer Hout Detail & Cadeau het product in de staat zoals omschreven in dit artikel en tijdig ontvangt, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetaald.
 6. Neem altijd contact op met Hout Detail & Cadeau voordat u het artikel retour stuurt.
 7. HUIDEN EN VACHTEN hebben een retourtermijn van 7 DAGEN. De huiden dienen zonder beschadigingen of verkleuringen retour gestuurd te worden.
 8. De retour gestuurde huiden worden geïnspecteerd. Bij breuk of vlekken word er contact op genomen met de klant en word de huid/vacht in rekening gebracht (voor de klant).

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Hout Detail & Cadeau niet, niet tijdig of niet naar behoren haar werkzaamheden kan uitvoeren en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Hout Detail & Cadeau is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Hout Detail & Cadeau.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, beperkingen van invoer/uitvoer, onvoorziene problemen bij productie of transport, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Hout Detail & Cadeau.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Hout Detail & Cadeau de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan jou hoeft te betalen. 
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag jij de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Hout Detail & Cadeau is dan aan jou geen schadevergoeding verschuldigd. 

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Hout Detail & Cadeau geleverde producten blijven eigendom van Hout Detail & Cadeau totdat jij het volledig verschuldigde bedrag betaald hebt. 
 2. Je mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren. 
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet je dit Hout Detail & Cadeau zo snel mogelijk laten weten. 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Hout Detail & Cadeau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Hout Detail & Cadeau is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Als Hout Detail & Cadeau aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling, dat verband houdt met de geleverde producten. 
 3. Als je door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kun je deze claim niet doorleggen aan Hout Detail & Cadeau. 
 4. De informatie op de internetsite wordt door Hout Detail & Cadeau met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Hout Detail & Cadeau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

 

Artikel 13– Wijziging voorwaarden

 1. Hout Detail & Cadeau kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Hout Detail & Cadeau kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. 

 

Artikel 14 – Klachten en geschillen

 1. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als je ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van jouw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat je kennis hebt genomen van de klacht, aan Hout Detail & Cadeau worden voorgelegd. 
 2. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. 

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy en jouw privéleven, maar soms hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we gebruiken, hoe we die bewaren, beschermen en hoe we deze verwerken. Dit privacy beleid wordt toegepast op onze website www.houtdetail-cadeau.nl en via de service die wij bieden.

 

Artikel 1 – Jonger dan zestien

Als je jonger bent dan zestien, kan je geen gebruik maken van onze website en services zonder dat je toestemming hebt van je ouders of begeleider.

 

Artikel 2 – Toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, een account aanmaakt, gebruik maakt van onze services of contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken omdat we toestemming vragen via dit privacybeleid.  Hiervoor moet je dan ook een apart veld aanvinken voordat je verder kan op onze website. Daarnaast hebben we jouw gegevens mogelijk nodig voor de overeenkomst tussen jou en ons, wanneer je een bestelling plaatst.

 

Artikel 3 – Soort gegevens en bewaartermijn

Om onze website te kunnen gebruiken hebben we de volgende gegevens nodig:

 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • inloggegevens;
 • IP-adres;

 

Ook de volgende gegevens kunnen worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt:

 • type browser;
 • besturingssysteem;
 • internet service provider;
 • soort apparaat waarmee je onze website bezoekt.

 

 

Artikel 4 – Bestellingen

Voor jouw bestelling maak je gebruik van een van onze betaalwijzen of verzendmethodes zoals Mollie (iDeal), PostNL. De gegevens die je hier invoert worden ook verwerkt door de derden die voor levering of betaling worden ingeschakeld.

 

Artikel 5 – Beveiliging

We werken hard om jouw gegevens te beschermen tegen onbevoegde en onrechtmatige toegang, veranderingen, openbaring, gebruik en vernietiging. Op deze manier hebben onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens. We nemen de volgende maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen:

 • Beveiligde netwerk verbindingen met Secure Socket Layer (SSL) technologie of technologie die vergelijkbaar is met SSL
 •  

Artikel 6 – Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bewaard zijn op jouw computer. Jouw web browser bewaarde deze cookies wanneer jij een website bezoekt. Deze cookies worden teruggehaald wanneer je de website weer bezoekt. Dat geeft onze website toestemming om jouw te herkennen als eerdere bezoeker.

We mogen cookies gebruiken om jouw ervaring als bezoeker  van onze website te verbeteren. Cookies zijn essentieel voor de werking van onze website, zorgen er voor dat je onze website veilig kan bezoeken en sporen bugs en storingen in onze website op.

Door het bewaren van cookies zorgen we er onder andere voor dat:

 • jouw items bewaard blijven in je winkelwagen;
 • je ingelogd blijft en zonder hinder kan shoppen;
 • de website efficiënt werkt;
 • je items kan delen via social media zoals Facebook en Google;

Je kan je cookies instelling aanpassen in je browser, als je niet wil dat cookies worden gestuurd naar jouw computer. Let wel op dat sommige functies van onze website misschien niet goed werken zonder cookies.

 

Artikel 7 – Rechten

Je hebt altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op een van de rechten die jij op basis van de wet hebt verkregen, zoals het recht op inzage of wijziging van persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan binnen de gestelde termijn voldoen aan dit beroep of jou informeren wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn.

 

Artikel 8 – Contact informatie:

Naam ondernemer: Hout Detail & Cadeau

Kalverstraat 16 

3481 ES Harmelen

E-mailadres: info@houtdetail-cadeau.nl

Kvk-nummer: 80527515

 

 

Retourbeleid

 

 

 1. Hout Detail & Cadeau wil graag dat de klant tevreden is over de producten en diensten. Op ieder product heeft de klant een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn begint wanneer de klant de bestelling in ontvangst neemt.
 2. Producten kunnen alleen worden geretourneerd wanneer deze ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd in originele staat en in de originele verpakking worden ontvangen door Hout Detail & Cadeau.
 3. De klant dient er zelf voor te zorgen dat het product, voldoende gefrankeerd en binnen de daarvoor gestelde termijn worden geretourneerd. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant.
 4. Het is aan te bevelen de producten met track&trace code te verzenden naar het adres van Hout Detail & Cadeau dat op de website staat vermeld, zodat de klant de zending kan volgen. Geleden schade door vermissing van een verzonden product worden niet door Hout Detail & Cadeau vergoed. Het risico en de aansprakelijkheid van de retourzending komt geheel voor de klant.
 5. Wanneer Hout Detail & Cadeau het product in de staat zoals omschreven in dit artikel en tijdig ontvangt, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetaald.
 6. Neem altijd contact op met Hout Detail & Cadeau  voordat u het artikel retour stuurt.
 7. HUIDEN EN VACHTEN hebben een retourtermijn van 7 DAGEN. De huiden dienen zonder beschadigingen of verkleuringen retour gestuurd te worden.
 8. De retour gestuurde huiden worden geïnspecteerd. Bij breuk of vlekken word er contact op genomen met de klant en word de huid/vacht in rekening gebracht (voor de klant).